หมวด และ เนื้อหาทั้งหมด  หน้าแรก  :  ภาษาไทย  :  คณิตศาสตร์  :  วิทยาศาสตร์  :  ภาษาอังกฤษ  :  เทคโนโลยี  :  คอมพิวเตอร์  :  ลูกเสือ
ป.4 สังคอมศักษา 
» 001-02 28-12-2016
» 001-01 28-12-2016
» asdfasf 28-12-2016
» การปลูกเมล่อน 29-12-2016

ป.4 ประวัติศาสตร์ 

ป.4 หน้าที่ผลเมือง 

ป.5 สังคมศักษา 
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 7 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 6ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 5ความหมาย ประเภทและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 4การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 3คุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่2 วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่1 ความหมายและประเภทของวัฒนธรรมไทย 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นที่ 4 การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นที่ 3แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิด 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นที่ 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นที่ 1 การละเมิดสิทธิเด็ก 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิทธิเด็ก 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนที่ 3 คุณลักษณะของ พลเมืองดี 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนที่ 2 การปฏิบัติตนตาม สิทธิและเสรีภาพ 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนที่ 1 การปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาท และหน้าที่ 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย +++ 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนที่ 4 การพัฒนาจิตตามแนวทางของ ศาสนา 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนที่ 3 มรรยาทของ ศาสนิกชนที่ดี 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนที่ 2 พิธีกรรมสำคัญ ของศาสนาอื่น 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนที่ 1 พิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี +++ 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนที่ 2 พระไตรปิฎก 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนที่ 1 แบบอย่างการทำความดี 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้สิ่งที่ดี +++ 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ 3 การทำความดี และการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ 2 การไม่ทำความชั่ว 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ 1 พระรัตนตรัย 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมของศาสนา +++ 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่ 3 ประวัติศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย : ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่ 2 ประวัติศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย : พระพุทธศาสนา 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่1 ความสำคัญของศาสนา 29-12-2016
» หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของศาสนา +++ 29-12-2016

ป.5 ประวัติศาสตร์ 

ป.5 หน้าที่ผลเมือง 

ป.6 สังคอมศักษา 

ป.6 ประวัติศาสตร์ 

ป.6 หน้าที่ผลเมือง 

ทักษะอาชีพ เบเกอรี่ 

ทักษะอาชีพ ออกแบบ 

ทักษะอาชีพ ช่างไฟฟ้า 

ทักษะอาชีพ สหกรณ์ 

 
หน้าแรก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  ลูกเสือ
Copyright©2017 sdaf
Powered by SMEweb