หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 6ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน้าแรก  :  ภาษาไทย  :  คณิตศาสตร์  :  วิทยาศาสตร์  :  ภาษาอังกฤษ  :  เทคโนโลยี  :  คอมพิวเตอร์  :  ลูกเสือ
หมวด: ป.5 สังคมศักษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 6ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
29-12-2016 Views: 80
.


หมวด: ป.5 สังคมศักษา
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 7 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 6ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 5ความหมาย ประเภทและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 4การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่ 3คุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่2 วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นที่1 ความหมายและประเภทของวัฒนธรรมไทย
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นที่ 4 การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นที่ 3แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิด
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นที่ 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผ่นที่ 1 การละเมิดสิทธิเด็ก
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิทธิเด็ก
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนที่ 3 คุณลักษณะของ พลเมืองดี
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนที่ 2 การปฏิบัติตนตาม สิทธิและเสรีภาพ
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนที่ 1 การปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาท และหน้าที่
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย +++
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนที่ 4 การพัฒนาจิตตามแนวทางของ ศาสนา
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนที่ 3 มรรยาทของ ศาสนิกชนที่ดี
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนที่ 2 พิธีกรรมสำคัญ ของศาสนาอื่น
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนที่ 1 พิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี +++
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนที่ 2 พระไตรปิฎก
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนที่ 1 แบบอย่างการทำความดี
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้สิ่งที่ดี +++
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ 3 การทำความดี และการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ 2 การไม่ทำความชั่ว
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่ 1 พระรัตนตรัย
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมของศาสนา +++
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่ 3 ประวัติศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย : ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่ 2 ประวัติศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย : พระพุทธศาสนา
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่1 ความสำคัญของศาสนา
29-12-2016
»หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของศาสนา +++
29-12-2016
 
หน้าแรก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  ลูกเสือ
Copyright©2017 sdaf
Powered by SMEweb